با تشکر دوراندیشی مدیران شرکت و فداکاری حرفه ای کارکنان، جینگ چنگ رهبر صنعت در درایو آینه دید عقب جهانیتبدیل شده است. موفقیت بر اساس فرهنگ سازمانی غنی و اتحاد ارزش است.