شرکت فن آوری بالا ملی چین                                       ●تهیه کننده عالی ماجنا(Magna)
شرکت امتیاز مدل استان ژجیانگ              ● شرکت سبز و حفاظت محیط استان ژجیانگ
شرکت رعایت قرارداد و توجه به اعتبار                  ● شرکت صادق و اعتماد استان ژجیانگ