شرکت جینگ چنگ تیمی تحقیق و توسعه که چهل و هشت مهندس ممتاز تشکیل می شود دارد، انها باری تحقیق و توسعه صنعت ماشین جینگ چنگ خون تازه و انرژی فراوان را ریخته است. همجنان، محصلات مانند دریو آینه دید عقب و دستگاه تاشو بیشتر از 110 امتیاز ملی اعطا شده است.
        شرکت جینگ چنگ کارگاه تزریق و موتور مینی-دی سی خود دارد. به خاطرتضمین ثابت قالب گیری تزریقی، کارگاه تزریق از طرز ها مانند دست دستگاه اتوماتیک و دونده داغ و غیره استفاده می کند. کارگاه ماشین تیم تحقیق و توسعه قوی و تهیه کنندگان قطعات خودرو با کیفیت بالا دارد. به خاطر تضمین عملکرد خوب موتور مینی-دی سی ، شرکت ما از پانچ با سرعت بالا و بیشتر از 60 سیم پیچنده با سرعت بالا و دقت بالا وارد از کشور خارجی استفاده می کنند. از طریق معارفه دستگاه قفسه سینه به صورت خودکار بارگذاری، شرکت ما در فرآیند تولید خودکاری را تحقق بخشید. میز تست خودکاری حصار تولید را محکم کنترل می کنند وکمال محصول متناهی را اطمینان می دهد.