برای اجرای فعالیت های حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در منابع، ما کوشس می کنیم که کار حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در منابع را به یک سطح جدید و بالاتر بهبود بکنیم. گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 را فراهم کرد، بعلاوه اقدامات زیر را اتخاذ کرده است.