مرکز شرکت قطعات خودرو و آینه دید عقب خودرو را اختصاصی می کند. پس از توسعه هفت سال،اکنون مرکز ما دفترها تشخیص و کار به مساحت 632 متر مربع، بیشتر از پنجاه دستگاه مختلف نوع، از جمله هشت اطاق تست متناوب دما و رطوبت، اطاق تست نمک و غبار خوردگی، اطاق تست شن و گرد، اطاق تست باران، میز ارتعاش، دو دستگاه سیستم تست ارتعاش الکتریکی، اطاق بدون پژواک، پروژکتور، میکروسکوپ ابزار، دستگاه اندازگیری کوردینات و غیره دارد. در حال حاضر، این مرکز ده کارمند و هفت ازمایش کننده دارد. کارمندنا فوق آموزش های حرفه ای و مدرک دانشگاهی ویا بالا دارند و شرایط کار و سطح مهارت عملیات تست مربوط دارند
        در ماه فوریه سال 2011، مرکز تست جینگ چنگ به تشخیص جی پی 10 جی ام (GM) تصویب شده است، در سال 2012، تشخیص پروژه دستگاه تزریق افزایش شده است. به خاطر تامین علم، انصاف، دقت کار تست، مرکز ما بر اساس نیاز قوانین، مقررات، دستورالعمل و سیاست وابسته به ملی، سیستم اداری داخلی را ایجاد و انجام داده است، از روی اداری، عمل، نظارت و غیره سطوح های مختلف، اداری کیفیت کل را تقویت می کند. کنترل کل عوامل که به دادهای آزمایش اثر می کند، ما کل فرایند کار تست و جنبه های مربوط دیگر به اعوان یک کل ارگانیک می کنیم، کنترل موثر عوامل مانند فن آوری، کارمند ، منابع و غیره که به کیفیت تست و ارتباط دو جانبه هر عامل در حال شکل کیفیت، و از طریق هفاده استفاد از طرزهای مدیریت بررسی، برسی داخلی و خارجی،تصدیق نین آزمایشگاه ها، مقایسه، پیدا کردن و حل مسئله سیسفم اداره در حال فعال، مداوم بهبود سیستم اداره،وفق دادن محیط داخلی و خارجی، موثر و مداوم. بدان وسیله اطمینان صحت، اعتبار، دقت و عدل داده های تست، راضی کردن نیاز داخلی و خارجی شرکت ها.